7 Inch White Glazed Terracotta Sitting Bunny

K&K Interiors
$ 29.99